Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb

Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb zapewnia wszystkim klientom ochronę zakupu przed wszelkimi wadami materiałowymi i produkcyjnymi. Gwarancja obejmuje wszystkie szczegóły, w tym bezpłatną naprawę lub wymianę w przypadku wadliwego produktu. Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb zapewnia przez okres jednego roku od daty zakupu, a w przypadku wielu produktów może to być nawet dłuższy okres. Gwarancja chroni również przed uszkodzeniami powstałymi z powodu zaniedbań, zgodnie z warunkami gwarancji, i zapewnia ochronę przed kosztami naprawy lub wymiany. Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb odgrywa ważną rolę w zapewnieniu satysfakcji klientów oraz w utrzymaniu wysokiej jakości produktów.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb

W przypadku gdy uszkodzenie komputera nie wynika bezpośrednio z wady fabrycznej lub usterki, może to oznaczać, że nie jestono objęte ograniczoną gwarancją HP. Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje:

 • Szkód spowodowanych przez próby samodzielnej naprawy lub przez nieautoryzowany serwis

 • Awarii lub uszkodzeń wynikłych z powodu nieprawidłowego użycia, nadużycia, wypadku, modyfikacji, niewłaściwego środowiskafizycznego lub pracy, katastrof naturalnych, skoków napięcia, nieprawidłowej konserwacji lub zastosowania niezgodnego z instrukcjąobsługi urządzenia

  Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez wszelkie urządzenia innych producentów, w tym te, które firma HP może dostarczyćlub zintegrować z urządzeniem HP na żądanie użytkownika

  Pomocy technicznej i innych, takich jak pomoc w przypadku pytań dotyczących „jak to zrobić” oraz informacji dotyczących konfiguracjii instalacji produktu

  Produktów lub części z zmienioną lub brakującą etykietą identyfikacyjną

Uszkodzenie elementy wewnętrznej nie są objęte gwarancją

Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje uszkodzeń wewnętrznych, które nie są bezpośrednim rezultatem defektów produkcyjnychlub awarii.

  Uszkodzenie płyty głównej

  Uszkodzone, spalone lub skorodowane elementy wewnętrzne

  Uszkodzenie gniazd DIMM lub RAM

  Brakujące podkładki na płycie głównej

  Uszkodzenie numerów seryjnych elementów

  Uszkodzenie styków

  Przykłady uszkodzeń fizycznych na płycie głównej

  Przykłady uszkodzeń fizycznych na elemencie wewnętrznym

  Przykłady korozji na płycie głównej

  Przykład zarysowania lub nacięcia na płycie głównej

  Przykładowe uszkodzenie gniazda DIMM lub RAM

  Przykłady brakujących podkładek na płycie głównej

  Przykład uszkodzenia etykiety z numerem seryjnym SSD

  Przykłady uszkodzeń etykiet z numerem seryjnym dysku twardego

  Przykładowe uszkodzenie procesora na skutek przepalenia

  Przykład zgiętych pinów na procesorze

  Przykład zgiętych pinów na płycie głównej

  Uszkodzenia dysku twardego i pamięci nie są objęte gwarancją

  Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje uszkodzeń dysku twardego ani pamięci, które nie są bezpośrednim rezultatemdefektów produkcyjnych lub awarii.

  Sprawdź listę i przykłady uszkodzeń dysku twardego lub pamięci, które nie są objęte gwarancją.

   Uszkodzenie plomby gwarancyjnej, śruby lub folii

   Uszkodzenie złączy lub portów kabli

   Uszkodzenie panelu

   Przykłady uszkodzonych plomb gwarancyjnych dysku twardego

   Przykład dysku twardego z brakującą śrubą

   Przykładowe uszkodzenie folii dysku twardego

   Przykłady uszkodzeń portu kabla dysku twardego

   Przykładowe uszkodzenie płyt pamięci RAM

   Przykład uszkodzenia płyt PCB dysku twardego

   Uszkodzenie portu zewnętrznego

   Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje uszkodzeń zewnętrznych portów, które nie są bezpośrednim rezultatem defektówprodukcyjnych lub awarii. Uszkodzenia nieobjęte gwarancją obejmują uszkodzenia pinów lub portów oraz uszkodzenia kabli.

   Przykładowe uszkodzenia zewnętrznych portów, które nie są objęte gwarancją.

   Przykłady uszkodzeń portu baterii

   Przykłady uszkodzeń kabla zasilającego

   Przykłady uszkodzeń portu zasilacza sieciowego

   Przykłady uszkodzeń styków zasilacza

   Przykłady uszkodzeń kabli adaptera

   Przykłady uszkodzeń portu DVI

   Przykład uszkodzenia portu HDMI

   Przykład uszkodzeń męskich portów szeregowych

   Przykłady uszkodzeń portu VGA

   Przykład uszkodzenia kabli PS/2

   Przykłady uszkodzeń portu Ethernet

   Przykład uszkodzenia portu audio

   Przykłady uszkodzeń portu USB

   Uszkodzenie klawiatury i panelu dotykowego nie są objęte gwarancją

   Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje uszkodzeń klawiatury i panelu dotykowego, które nie są bezpośrednim rezultatemdefektów produkcyjnych lub awarii. Uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją, obejmują uszkodzenie przycisków, wysuwanieklawiszy i pękanie.

   Przykłady uszkodzeń klawiatury

   Przykład uszkodzenia panelu dotykowego

   Zewnętrzne pokrywy, panele, zawiasy i osłona

   Standardowa ograniczona gwarancja HP nie obejmuje uszkodzeń zewnętrznej pokrywy, panelu, zawiasów i osłony, które nie są bezpośrednimrezultatem defektów produkcyjnych lub awarii. Uszkodzenia nie objęte gwarancją obejmują uszkodzeń spowodowanych upadkiem orazuszkodzeń spowodowanych na skutek rozciągania lub naciskania elementów poza ich ograniczeniami.

   Przykładowe uszkodzenia zewnętrznej pokrywy, paneli, zawiasów i osłon, które nie są objęte gwarancją.

   Przykłady uszkodzeń pokrywy

   Przykładowe uszkodzenie panelu

   Przykłady uszkodzeń zawiasów

   Przykłady uszkodzeń osłony

   Niniejsza ograniczona gwarancja HP przyznaje klientowi-użytkownikowi końcowemu wyraźne prawa ograniczonej gwarancji ze strony producenta, firmy HP. Szczegółowy opis uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji znajduje się w witrynie sieci Web firmy HP. W zakresie, w jakim klient zawarł osobną pisemną umowę z HP, może posiadać inne uprawnienia, których niniejsza ograniczona gwarancja HP nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza. Więcej informacji na temat uprawnień klienta dostępnych jest w części „Warunki dla poszczególnych krajów” znajdującej się na odwrocie niniejszej gwarancji.

   Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy wyłącznie produktów sprzętowych oznaczonych logo marki HP i Compaq, w tym między innymi, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących HP (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji HP „produktami sprzętowymi HP”) sprzedawanych lub wynajmowanych od firmy Hewlett-Packard Company, jej spółek zależnych działających na całym świecie (zwanych łącznie w niniejszej ograniczonej gwarancji „HP”), jednostek powiązanych, autoryzowanych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych z niniejszą ograniczoną gwarancją HP. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” jest w swym znaczeniu ograniczony do elementów sprzętowych i wymaganego oprogramowania sprzętowego. Termin „produkt sprzętowy firmy HP” NIE obejmuje programów lub aplikacji, produktów firm innych niż HP ani urządzeń peryferyjnych nieopatrzonych marką HP. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, wszystkie produkty firm innych niż HP lub peryferyjne urządzenia firm innych niż marki HP, takie jak zewnętrzne systemy przechowywania, wyświetlacze, drukarki oraz inne urządzenia peryferyjne są dostarczane w stanie w stanie „TAK JAK SĄ” i nie obejmuje ich niniejsza ograniczona gwarancja HP. Jednakże inni producenci, dostawcy lub wydawcy mogą dostarczyć osobne gwarancje bezpośrednio klientowi. Zewnętrzne urządzenie marki HP lub inny produkt marki HP, których nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja HP, mogą być również objęte niniejszą ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu peryferyjnego lub produktu marki HP. Należy zapoznać się z ograniczoną gwarancją HP dla danego produktu, aby określić uprawnienia i zobowiązania klienta.

   W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, firma HP gwarantuje, że naprawi, wymieni lub zwróci koszty, wedle uznania firmy HP, za produkt sprzętowy HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji, jeśli klient-użytkownik końcowy poinformuje firmę HP o wykryciu błędów w użytkowanym przez niego produkcie sprzętowym HP w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Obowiązkiem firmy HP, zgodnie z postanowieniami niniejszej ograniczonej gwarancji HP, jest, wedle uznania firmy, naprawa, wymiana lub zapewnienie zwrotu kosztów produktu sprzętowego HP, w którym wykryte zostaną wady materiałowe i wykonania aż do momentu wygaśnięcia okresu ograniczonej gwarancji.

   Za początek okresu ograniczonej gwarancji przyjmuje się datę zakupu lub wzięcia w leasing produktu od firmy HP lub, w stosownych przypadkach, datę ukończenia instalacji przez autoryzowanego dostawcę usług HP. Za dokument potwierdzający datę zakupu produktu sprzętowego HP bądź wzięcia go w leasing uznaje się fakturę zakupu, paragon lub pokwitowanie odbioru wyraźnie opatrzone datą zakupu bądź wzięcia w leasing, o ile firma HP lub upoważniony przez firmę sprzedawca nie poinformują nabywcy na piśmie o zmianie tego warunku. Otrzymanie usługi gwarancyjnej może być uwarunkowane posiadaniem przez zamawiającego dowodu zakupu produktu bądź wzięcia go w leasing. Usługa gwarancyjna wskazana w tym dokumencie odzwierciedla ofertę gwarancyjną na poziomie podstawowym. Do produktu sprzętowego firmy HP mogą być dołączone dodatkowe usługi serwisowe rozszerzające gwarancję podstawową. Aktualne informacje o gwarancji można uzyskać kontaktując się z firmą HP lub odwiedzając stronę HP. com. Wkłady atramentowe HP są objęte gwarancją do czasu zużycia atramentu HP lub do wskazanego dnia „upływu gwarancji”, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku głowic drukujących HP gwarancja obowiązuje do wskazanego dnia „upływu gwarancji” lub wykorzystania limitu użycia gwarancji, zależnie od tego, która z sytuacji nastąpi jako pierwsza. W przypadku wkładów do drukarek HP LaserJet gwarancja obowiązuje do momentu określonego limitu gwarantowanego okresu użytkowania.

   Niektóre stany lub kraje nie zezwalają na poniższe wykluczenia lub ograniczenia, w związku z tym poniższe wykluczenia lub ograniczenia mogą mieć ograniczone zastosowanie w stosunku do danego klienta.

   FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŻONYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W FORMIE PISEMNEJ BĄDŹ USTNEJ, A W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA FIRMA HP WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI NIE WYSZCZEGÓLNIONE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI HP. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA LOKALNEGO W JURYSDYKCJACH POZA GRANICAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH FIRMA HP NIE UDZIELA NA SWOJE PRODUKTY ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI WARUNKÓW, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU WSZYSTKICH TRANSAKCJI MAJĄCYCH MIEJSCE W STANACH ZJEDNOCZONYCH WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI OKREŚLONEJ POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA OBOWIĄZYWANIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCEGO CZASU TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WARUNKU LUB WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SZKÓD, ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYPADKOWYMI LUB UBOCZNYMI DOTYCZĄCYMI PRODUKTÓW KONSUMENCKICH. W ZWIĄZKU Z TYM WYŁĄCZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KLIENTÓW W TYCH STANACH LUB KRAJACH. W ZAKRESIE, W JAKIM NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB JEJ DOWOLNA CZĘŚĆ NIE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA HP LUB ODPOWIADAJĄCA JEJ CZĘŚĆ BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNEGO PRAWA.

   W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH, MIĘDZY INNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY DANEGO PRODUKTU SPRZĘTOWEGO HP, ALE STANOWIĄ ICH UZUPEŁNIENIE.

   Niniejsza ograniczona gwarancja HP jest ważna na całym świecie i może zostać zrealizowana w dowolnym kraju, w którym firma HP lub jej autoryzowany serwis świadczy usługi dla tego samego numeru modelu produktu zgodnie z warunkami i postanowieniami ujętymi w tej ograniczonej gwarancji HP. Niniejsza ograniczona gwarancja HP podlega wszelkim obowiązującym krajowym prawom i przepisom dotyczącym eksportu i importu. Zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją HP, produkty sprzętowe HP zakupione w jednym kraju lub regionie mogą być przenoszone do innego kraju lub regionu, w którym HP lub jej autoryzowani dostawcy usług oferują usługę gwarancji dla tego modelu produktu o tych samych numerach. Warunki gwarancji, dostępność usług gwarancyjnych oraz czas reakcji mogą być inne w różnych krajach lub regionach. Standardowy czas reakcji dla usług gwarancyjnych może ulegać zmianom ze względu na lokalne warunki dostępności części zamiennych. Jeśli części nie są dostępne, więcej szczegółów na ten temat dostarczy klientowi autoryzowany dostawca usług HP. Firma HP nie będzie zmieniać formy, dopasowania lub funkcji produktu sprzętowego HP, aby mógł on być stosowany w kraju, do którego nigdy nie był przeznaczony. Firma HP nie jest odpowiedzialna za żadne cła ani opłaty importowe związane z transferem produktu. Transfer produktów może podlegać wszelkim obowiązującym przepisom i regulacjom prawnym dotyczącym eksportu i importu oraz środkom kontroli wydanym przez różne organy rządowe różnych państw.

   W krajach lub regionach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi gwarancyjne na importowane produkty muszą być dostarczane przez lokalnego importera, lub w których obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku zapewniania usług gwarancyjnych na importowane produkty przez producenta, wszystkie usługi gwarancyjne na produkty HP w tych krajach lub regionach będą świadczone wyłącznie przez importera, a nie firmę HP, z wyjątkiem sytuacji, w których lokalny importer otrzymał specjalne upoważnienie od firmy HP lub jej spółki zależnej na import produktów oraz kierowanie usług gwarancyjnych do firmy HP.

   Klient jest uprawniony do korzystania z usług gwarancyjnych na sprzęt zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu, jeśli naprawa produktu sprzętowego HP jest wymagana w związku z wykryciem wady materiałowej lub wykonania w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Firma HP, wedle swojego uznania, naprawi lub wymieni dowolną część lub produkt sprzętowy, w którym wykryto wadę materiałową lub wykonania w okresie ograniczonej gwarancji, jeśli HP otrzyma od klienta-użytkownika końcowego informację o wykryciu tego rodzaju wad w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. O ile nie postanowiono inaczej i w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, nowe produkty sprzętowe firmy HP mogą być wytwarzane z nowych materiałów lub z materiałów nowych i już wcześniej używanych, ale równoważnych materiałom nowym pod względem działania i niezawodności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego (a) firma HP może dokonać naprawy wadliwych produktów sprzętowych HP dostarczając naprawione produkty sprzętowe HP tego samego rodzaju zamiast przeprowadzania naprawy oraz (b) naprawione części mogą być używane do naprawy produktów sprzętowych HP. (b) wymienione lub naprawione produkty sprzętowe HP będą równoważne pod względem działania i niezawodności oryginalnym produktom objętym gwarancją, które przestały być używane. O ile przepisy prawa lokalnego wyraźnie nie wymagają inaczej, to jeżeli w wymienionych lub naprawionych produktach sprzętowych HP lub ich częściach znalezione zostaną wady materiałowe lub wykonania w trakcie (1) dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich naprawy i/lub wymiany, albo (2) przez pozostały okres ograniczonej gwarancji dotyczącej produktu sprzętowego firmy HP, który zastępują lub w którym zostały zainstalowane, firma HP gwarantuje, że dokona ponownej naprawy lub wymiany tego rodzaju produktów lub części sprzętowych HP.

   Wszelkie części składowe lub produkty sprzętowe usunięte w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji HP przechodzą na własność firmy HP, chyba że inaczej stanowią obowiązujące przepisy lokalnego prawa. Gdyby, co jest mało prawdopodobne, awaria produktu sprzętowego firmy HP powtarzała się, lub firma HP uznała, że nie jest w stanie naprawić lub wymienić produktu sprzętowego HP, firma HP może, według własnego uznania, (a) dostarczyć wybrany przez siebie produkt zamienny — taki sam jak wadliwy produkt sprzętowy firmy HP lub równoważny mu pod względem działania — lub (b) zwrócić klientowi kwotę w wysokości ceny zakupu lub opłat leasingowych (pomniejszonych o odsetki) zamiast wymieniać produkt. W zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego, jest to jedyna rekompensata przysługująca klientowi za wadliwe produkty.

   W niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone powyższe wyłączenie lub ograniczenie, nie będzie więc ono w takim przypadku obowiązywać w stosunku do klienta.

   Spory powstałe w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją HP lub dotyczące dokonanego zakupu produktu sprzętowego HP objętego ograniczoną gwarancją HP, czy to w oparciu o umowę, delikt, ustawę, oszustwo lub jakąkolwiek inną zasadę prawną, są regulowane zgodnie z przepisami prawa danego kraju, stanu, prowincji lub terytorium, na którym aktualnie przebywa klient, bez względu na reguły prawa kolizyjnego obowiązujące w danym miejscu.

   OGRANICZONA GWARANCJA NA SPRZĘT

   Dziękujemy za zakup urządzenia firmy NETGEAR.

   Ważne!

   Aby zarejestrować zakupione urządzenie i uzyskać potwierdzenie terminu obowiązywania gwarancji oraz aby przeglądać ogólne informacje dotyczące wyrobu i dokumentacji, należy odwiedzić stronę internetową pod poniższym adresem:

   https://my. aspx

   Należy zachować paragon/fakturę VAT, jako dowód zakupu.

   a W JAKI SPOSÓB PRAWO KONSUMENCKIE ODNOSI SIĘ DO NINIEJSZEJ GWARANCJI?

   NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE REGULOWANE PRAWEM UPRAWNIENIA, ZAŚ KLIENT MOŻE PRZY TYM BYĆ OBJĘTY INNYM PRAWAMI/PRZEPISAMI, MOGĄCYMI SIĘ RÓŻNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH.
   O ILE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NETGEAR NIE WYKLUCZA, ANI TEŻ NIE OGRANICZA LUB ZAWIESZA INNYCH, POSIADANYCH PRZEZ NABYWCĘ PRAW, OBEJMUJĄCYCH PRAWA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY. CELEM PEŁNEGO ZROZUMIENIA PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z PRAWEM I PRZEPISAMI KRAJU, W JAKIM SIĘ MIESZKA.

   UWAGA DLA NASZYCH KLIENTÓW POLSKICH: NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI UZUPEŁNIENIE DO WSZELKICH USTAWOWYCH PRAW STOSOWANYCH W POLSCE, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZAKUPIONYCH TOWARÓW WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO.

   Jeżeli statutowe gwarancje obowiązują zgodnie z Polskim prawem konsumenckim, gwarancji tych nie można wyłączyć – w związku, z czym, klient-nabywca jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów na pokrycie dużej awarii/wady oraz w drodze rekompensaty z tytułu jakiejkolwiek przewidywalnej straty lub szkody. Klient-nabywca jest również uprawniony do objęcia uszkodzonego urządzenia naprawą lub wymianą, jeżeli dane urządzenie nie wykazuje akceptowalnej, jakości, a stwierdzona usterka nie stanowi poważnego uszkodzenia.
   Standardowy serwis gwarancyjny, oferowany przez firmę NETGEAR w Polsce, jest dostępny pod adresem:

   https://my. aspx 

   Jeżeli Klient posiada numer autoryzacji zwrotu, podany przez serwis techniczny firmy NETGEAR, wówczas należy wysłać uszkodzony wyrób pod następujący adres:

   ANOVO Polska Sp. z o. o 

   Pietrzykowice ul. Fabryczna 20c

   55-080 Katy Wroclawskie

   POLAND

   Dla uzyskania standardowego wsparcia gwarancyjnego ze strony firmy NETGEAR w Polsce, należy zadzwonić pod numer: 22 583 43 81

   PRODUKTY OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

   Tak jak to stwierdzono powyżej, korzyści dla konsumenta, wynikające z niniejszej gwarancji firmy NETGEAR, nie wykluczają żadnych innych praw lub uprawnień do rekompensat dla danego konsumenta w ramach, obowiązującego prawa odnoszącego się do towarów lub usług, do których odnosi się niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla wszystkich produktów NETGEAR, zakupionych w autoryzowanym przez NETGEAR punkcie sprzedaży.

   Niestety, spotyka się witryny internetowe i dealerów, twierdzących, że są autoryzowanymi przez NETGEAR sprzedawcami, a którymi faktycznie nie są. Produkty, sprzedawane na takich witrynach lub przez tych dealerów, nie posiadają gwarancji wystawionej przez firmę NETGEAR. Przy dokonywaniu zakupu produktu poprzez nieautoryzowaną stronę internetową lub u nieautoryzowanego dealera, podejmuje się ryzyko, że wyroby te mogą być podrabianie, używane, wadliwe lub też projektowane w sposób uniemożliwiający ich stosowanie w danym kraju. Należy chronić siebie i wyrób NETGEAR, upewniając się, że dokonany zakup został zrealizowany u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie autoryzowanych sprzedawców, należy odwiedzić naszą stronę internetową www. pl

   CO OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

   Firma NETGEAR obejmuje gwarancją swoje wyroby w ich oryginalnych opakowaniach, która dotyczy defektów materiałowych i wykonawczych, pod warunkiem, że wyroby te były stosowane w normalnych warunkach i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
   Okresy wszystkich, udzielanych przez NETGEAR gwarancji zaczynają się liczyć od daty zakupu.

   NALEŻY ZACHOWAĆ KOPIĘ PARAGONU/FAKTURY, JAKO DOWÓD ZAKUPU URZĄDZENIA.

   Przedział czasowy ograniczonej gwarancji jest różny, zależnie od rodzaju zakupionego wyrobu firmy NETGEAR. Aby określić okres gwarancji dla danego wyrobu, należy wejść na stronę internetową www. pl zawierającą dane szczegółowe poszczególnych wyrobów.
   Wszystkie gwarancje, udzielane przez firmę NETGEAR (przeciwnie do gwarancji ustawowych lub niepodlegających wykluczeniu gwarancji ustawowych) - w tym, gwarancje dorozumiane, obowiązują wyłącznie przez okres czasu, w którym dany wyrób NETGEAR znajduje się w posiadaniu “oryginalnego nabywcy” wyrobu. Dla celów niniejszej gwarancji, “oryginalny nabywca, „, jest to pierwszy nabywca danego wyrobu z firmy NETGEAR lub od autoryzowanego przez NETGEAR sprzedawcy. Wszystkie, udzielane przez NETGEAR, ograniczone gwarancje – w tym gwarancje dożywotnie – nie mogą być przenoszone, ani przekazywane.
   Niektóre podzespoły aktualnie stosowanych wyrobów NETGEAR, takich jak twarde dyski i zasilacze, mogą mieć przyznane gwarancje o okresie ważności różniącym się od okresu gwarancji zasadniczego wyrobu NETGEAR.

   W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA GWARANCJA, JAK I WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, STANOWIĄ GWARANCJE WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE SIĘ W NIEKTÓRYCH WARUNKACH NIE STOSOWAĆ.

   CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ FIRMĘ NETGEAR?

   Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, jeżeli wyrób firmy NETGEAR zostanie uszkodzony w transporcie, transporcie wewnętrznym lub w czasie rozładunku, magazynowaniu, w skutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub jeżeli był stosowany lub konserwowany w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania wyrobu, jeżeli został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany lub jeżeli jego numer seryjny został usunięty lub zniszczony. Naprawa lub modyfikacje wyrobu przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, inną niż firma NETGEAR lub autoryzowany przez nią agent serwisowy, spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

   ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NABYWCY-UŻYTKOWNIKA

   Aby zamówić serwis gwarancyjny w ramach udzielonej przez NETGEAR gwarancji w okresie jej obowiązywania, zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, należy przedłożyć ważną reklamację do firmy NETGEAR, poprzez:

   1. uzyskanie numeru RMA drogą kontaktu z działem wsparcia technicznego firmy NETGEAR;

   2. zwrot (koszty transport pokrywa zgłaszający reklamację użytkownik) uszkodzonego wyrobu na adres, podany przez działa wsparcia technicznego firmy NETGEAR oraz

   3. dostarczenie firmie NETGEAR dowodu zakupu wyrobu z datą.

   Firma NETGEAR nie będzie akceptować przesyłek za pobraniem (bez opłaconego transportu) w ramach serwisu gwarancyjnego, natomiast wyroby na wymianę będą przesyłane do Klienta na koszt firmy NETGEAR po spełnieniu wymienionych powyżej, trzech warunków. Wyroby przesłane do naprawy mogą zostać wymienione przez wyroby regenerowane tego samego typu. Do naprawy wyrobów mogą być również stosowane części regenerowane lub używane. Jeżeli firma NETGEAR, na mocy swojej decyzji, uzna, że nie jest w stanie dokonać wymiany uszkodzonego wyrobu, wówczas zwróci użytkownikowi wyrobu równowartość jego ceny zakupu, pomniejszoną o kwotę amortyzacji.

   JEŻELI ZAKUPIONY WYRÓB NETGEAR PRZECHOWUJE INFORMACJE PROGRAMY, DANE I INNE TRESCI, NALEŻY OKRESOWO WYKONYWAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZAWARTYCH W PAMIĘCI URZĄDZENIA DLA OCHRONY JEGO ZAWARTOŚCI ORAZ JAKO ŚRODEK OSTROŻNOŚCI NA WYPADEK NIEOCZEKIWANEJ AWARII. W TRAKCIE SERWISU KONSERWACYJNEGO LUB PRZY WYKONYWANIU INNYCH CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH, MOŻLIWE JEST UTRACENIE ZAWARTOŚCI PAMIĘCI LUB TEŻ ICH PRZEMIESZCZENIE LUB PRZEFORMATOWANIE. W TAKIM PRZYPADKU, ANI FIRMA NETGEAR ANI JEJ AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PROGRAMÓW, DANYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI, ZAPISANYCH W PAMIĘCI LUB W INNEJ CZĘŚCI SERWISOWANEGO WYROBU NETGEAR.

   ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY NETGEAR

   Pod warunkiem wypełniania przez użytkownika swoich zobowiązań w przedstawionym powyżej zakresie odpowiedzialności, firma NETGEAR, zależnie od swojej decyzji, wymieni posiadany przez użytkownika wyrób na wyrób taki sam lub na jego funkcjonalny odpowiednik w trybie nieodpłatnym (z wyjątkiem omówionych powyżej opłat transportowych).

   OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

   Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W MAKSYMALNYM STOPNIU, DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA NETGEAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY – W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WYROBU NETGEAR, POGORSZENIA LUB UTRATY DANYCH, ZA STRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTY URZĄDZEŃ WYMIENIONYCH (CZĘŚCI ZAMIENNYCH) LUB KOSZTY ODZYSKU, PROGRAMOWANIA LUB ODTWARZANIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB ZA DANE, PRZECHOWYWANE W WYROBIE NETGEAR LUB Z NIM STOSOWANE, NAWET, JEŻELI FIRMA NETGEAR ZOSTANIE WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

   NIEKTÓRE KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, TAK, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE TU NIE OBOWIĄZYWAĆ.

   WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, USTALONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA, OKREŚLONE POLSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM.

   Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, mogących obowiązywać w ramach Polskiego Prawa Konsumenckiego, w najpełniejszym zakresie dopuszczanym przez prawo i z wyjątkiem swoistych zapisów w niniejszym dokumencie, gwarancje i rekompensaty w niniejszej umowie gwarancyjnej zastępują wszelkie inne gwarancje, ustne lub pisemne, wyrażone lub dorozumiane. Wszelkie inne gwarancje zostają wyraźnie wyłączone.

Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Haier Hsa 2280egtb