Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5 jest dokumentem informacyjnym, który zawiera dane i informacje na temat substancji niebezpiecznej. Zawiera podstawowe informacje na temat niebezpiecznych właściwości chemicznych substancji, wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, działań awaryjnych i środków ostrożności, które należy podjąć w przypadku kontaktu z substancją. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5 zawiera również informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego przechowywania, transportu i stosowania substancji, a także informacje o zgodności z przepisami i postanowieniami.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5

Strona 6 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) Nazwa handlowa produktu: Shellsol Entfetter 105 Data ostatniej zmiany: 30. 11. 2007 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Warunki bezpiecznego stosowania: S 23 S 24 S 62 Przepisy krajowe: Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia skóry W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę preparatu 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> ( Dz. Nr 215, poz. 1588) 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych ( Dz. Nr 174, poz. 1222) 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. Nr 161, poz. 1142) 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu <strong>substancji</strong> niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. 1674) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania <strong>substancji</strong> niebezpiecznych (Dz. Urz. WE P 196 z 16. 08. 1967 r., s. 1) w brzmieniu określonym dyrektywami: - 93/72/EWG (Dz. WE L 258 z 16. 10. 1993 r., s. 29), - 93/101/EWG (Dz. WE L 13 z 15. 01. 1994 r., s. 1), - 94/69/WE (Dz. WE L 381 z 31. 12. 1), - 96/54/WE (Dz. WE L 248 z 3. 09. 1996 r., s. 1), - 97/69/WE (Dz. WE L 343 z 13. 1997 r., s. 19), - 98/73/WE (Dz. WE L 305 z 16. 1998 r., s. 1), - 98/98/WE (Dz. WE L 355 z 30. 1), - 2000/32/WE (Dz. WE L 136 z 8. 06. 2000 r., s. 1), - 2001/59/WE (Dz. WE L 225 z 21. 2001 r., s. 1), - 2004/73/WE (Dz. WE L 152 z 30. 04. 2004 r., s. 1). 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego (Dz. Nr 2, poz. 8) 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie <strong>substancji</strong>, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. Nr 280, poz. 2771) 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. Nr 199, poz. 1948) 8. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 189, poz. 1852) 9. w sprawie oznakowania opakowań <strong>substancji</strong> niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. Nr 173, poz. 1679) 10. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych (Dz. Nr 171, poz. 1666)

Strona 7 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 1674) Data ostatniej zmiany: 30. 2007 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. Nr 105, poz. 994) 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty <strong>charakterystyki</strong> (Dz. Nr 19, poz. 170) 13. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nr 217, poz. 1833) 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty <strong>charakterystyki</strong> niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. Nr 142, poz. 1194) 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego. (Dz. Nr 140, poz. 1171) 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Nr 112, poz. 1206) 18. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nr 63, poz. 638) 19. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nr 62, poz. 628) 20. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Nr 11, poz. 84) 21. USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Nr 15, poz. 179) Klasyfikacja według VbF: AIII ( Rozporządzenie dotyczące cieczy palnych) Klasa zagrożenia wody: WGK 1: słabe zagrożenie dla środowiska wodnego 16. INNE INFORMACJE 1. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 2. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. 3. Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Han fund Nelles Chemische Produkte z 26. 2003 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych. 4. Informacja uzupełniająca: Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0, 10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P ( „… nie klasyfikuje się jako rakotwórczej …”). Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.

Karta charakterystyki sds (ang. SDS Safety Data Sheet) jest podstawowym dokumentem, który dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie na potrzeby kontroli chemikaliów na stanowisku pracy. Pracodawcy i pracownicy mogą znaleźć w kartach charakterystyki produktów informacje o zagrożeniach dla zdrowia oraz dla środowiska, jak również uzyskać niezbędne zalecenia na temat środków bezpieczeństwa w postępowaniu z danym produktem chemicznym. Podane w karcie charakterystyki msds informacje, umożliwiają pracodawcy stworzenie odpowiednich warunków ochrony pracowników, w tym organizację szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych stanowi istotne źródło informacji również dla innych odbiorców. Jej poszczególne sekcje zawierają m. in. dane wykorzystywane przez podmioty zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych czy służby reagujące na nagłe wypadki.

Obowiązek tworzenia kart charakterystyki wynika z artykułu 31 rozporządzenia REACH, natomiast wymagania dotyczące jej sporządzania, opisuje załącznik II tego rozporządzenia. Rozporządzenie CLP zawiera natomiast wytyczne potrzebne do jej poprawnego opracowania.

Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się:

 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.
 • Jak jest zbudowana.
 • W jakim języku musi być karta charakterystyki.
 • Kto ma Ci ją przekazać.
 • Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty.

REACH

REACH to skrót od ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 [1]. Obowiązuje ono bezpośrednio, co znaczy, że nie trzeba go wdrażać do prawa krajowego.

Obowiązuje wszystkie Państwa wspólnoty europejskiej. Najprościej mówiąc, ma ono za zadanie ujednolicić zasady stosowania produktów chemicznych oraz kontrolowany i przejrzysty przepływ „chemikaliów” między krajami Unii Europejskiej.

REACH jest podstawą prawną dla przygotowywania kart charakterystyki, ich zawartości i budowy.

CLP

CLP czyli skrót od ang. Classification, Labelling and Packaging. Obowiązuje państwa UE bez konieczności wdrażania do prawa krajowego. Jest to rozporządzenie, które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Zasady te opierają się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. CLP [2] uzupełnia rozporządzenie REACH.

CLP jest podstawą prawną klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych.

Czego dotyczą karty charakterystyki

Karta charakterystyki to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej. Dowiesz się z niej wszystkiego, co jest Ci potrzebne, aby dobrze zarządzać danym produktem chemicznym w zakładzie.

Z karty wyciągniesz między innymi takie informacje o produkcie:

 • Szkodliwości dla zdrowia.
 • Zasady pierwszej pomocy w sytuacji przypadkowego kontaktu z produktem, np. pryśnięcia do oka.
 • Środki ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej, jakie należy stosować podczas pracy z danym produktem.
 • Informacje o postępowaniu z odpadem, np. kiedy produkt się przeterminuje i trzeba go wyrzucić.
 • Jak transportować, przechowywać i stosować produkt.
 • Te informacje są Ci potrzebne między innymi do:

 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego jeśli na jakimś stanowisku stosuje się dany produkt.
 • Opracowania instrukcji postępowania na wypadek awarii lub wypadku.
 • Dobrania właściwych środków ochrony indywidualnej.
 • Kto dostarcza karty charakterystyki

  Karta charakterystyki musi być dostarczona bezpłatnie przez producenta produktu, dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

  Karta musi być sporządzona w języku użytkownika. To znaczy, że jeżeli producentem jest np. Hiszpania, a sprzedaje swój produkt do Polski, to musi zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której producent przysłaby Ci kartę charakterystyki w języku hiszpańskim i zaproponował przetłumaczenie jej na polski w swoim zakresie.

  Wiąże się z tym pewna niedobra praktyka producentów (importerów lub upoważnionych przedstawicieli). W praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że treść karty była przetłumaczona na polski w translatorze. Myślę, że doskonale wiesz jak wygląda takie tłumaczenie. Jest po polsku, ale jest kompletnie niezrozumiałe. Jeśli otrzymasz taką kartę, nie wahaj się odesłać jej producentowi z żądaniem przysłania karty, która jest zrozumiała. Jest to bezwzględny obowiązek producenta, a nie jego przysługa czy dobra wola. Po prostu: ma być!

  Jeżeli potrzebujesz podać takiemu producentowi podstawę prawną, to skopiuj sobie ten zapis: „Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. ” Państwa członkowskie raczej nie postanowią inaczej, więc karta musi być po polsku i kropka.

  Czy dla każdego produktu musi być karta?

  Nie dla każdego, ale dla większości.

  Karta charakterystyki musi być dostarczana dla:

 • Substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
 • Mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0. 2% dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.
 • Substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny).
 • W praktyce wygląda to tak, że producenci na ogół są świadomi swoich obowiązków i dostarczają karty charakterystyki dla w/w produktów.

  W przypadku gdy do jakiegoś produktu nie trzeba przygotowywać karty, producenci zazwyczaj dostarczają informację o braku szkodliwości produktu w jeden z poniższych sposobów:

 • Przysyłają kartę charakterystyki, w której uwzględniają informację, że produkt nie jest niebezpieczny. – Moim zdaniem to najlepsza praktyka.
 • Przysyłają kartę produktu chemicznego z informacją, że produkt nie jest niebezpieczny. – Też ok.
 • Nie przysyłają nic i trzeba się upominać, żeby poinformowali, że produkt nie jest niebezpieczny. Zazwyczaj odpowiadają mailowo lub przysyłają pismo z oświadczeniem. – Nie jest to fajne. Jeśli producent podchodzi poważnie do swoich obowiązków, to nawet jeśli produkt nie jest niebezpieczny, to z własnej inicjatywy powinien o tym poinformować użytkownika.
 • Często pojawiają się wątpliwości czy karty charakterystyki dla środków czystości (np. domestosa) również należy mieć. Odpowiedź brzmi: tak. Jest to produkt chemiczny niebezpieczny dla zdrowia, stosowany w zakładzie, więc kartę charakterystyki dla niego również musisz przechowywać.

  Budowa karty charakterystyki

  Układ i zawartość karty charakterystyki narzuca rozporządzenie REACH. Karta składa się zawsze z 16 sekcji. Każda z sekcji zawiera stałą liczbę podsekcji. Wyjątek stanowi sekcja 3., w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3. 1 albo 3. 2.

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

  1. 1. Identyfikator produktu
  1. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
  1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  1. 4. Numer telefonu alarmowego

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
  2. Elementy oznakowania
  2. Inne zagrożenia

  SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  3. Substancje
  3. Mieszaniny

  SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  4. Opis środków pierwszej pomocy
  4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
  4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  5. Środki gaśnicze
  5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
  5. Informacje dla straży pożarnej

  SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  6. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
  6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
  6. Odniesienia do innych sekcji

  SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
  7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
  7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

  SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  8. Parametry dotyczące kontroli
  8. Kontrola narażenia

  SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
  9. Inne informacje

  SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  10. Reaktywność
  10. Stabilność chemiczna
  10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
  10. Warunki, których należy unikać
  10. 5. Materiały niezgodne
  10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

  SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  11. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

  SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  12. Toksyczność
  12. Trwałość i zdolność do rozkładu
  12. Zdolność do bioakumulacji
  12. Mobilność w glebie
  12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
  12. Inne szkodliwe skutki działania

  SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  13. Metody unieszkodliwiania odpadów

  SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  14. Numer UN (numer ONZ)
  14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
  14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
  14. Grupa opakowaniowa
  14. Zagrożenia dla środowiska
  14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
  14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

  SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
  15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  SEKCJA 16: Inne informacje

  Powiązane wpisy:

 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Kiedy trzeba wykonywać i aktualizować ocenę ryzyka zawodowego
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Podstawy prawne:

  [1] REACH – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. 

  Pełna nazwa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – w tej nowelizacji REACH znajdziesz informacje o budowie karty charakterystyki
 • [2] CLP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. 

  Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Electrolux B8831 5